Indien u denkt recht te hebben op steun van het Sociaal Verwarmingsfonds, moet u contact opnemen met het OCMW van uw gemeente binnen de 60 dagen na de levering.

Het OCMW zal nagaan:

 • of u wel degelijk behoort tot één van de categorieën van de doelgroep (zie de rubriek ‘Wie heeft er recht op?’);
 • of u inderdaad gebruik maakt van een brandstof waarvoor u de steun kan krijgen. (zie de rubriek ‘Wat is het?’);
 • of het adres dat op de factuur wordt vermeld, overeenkomt met het leveringsadres en het adres van waar u gewoonlijk verblijft.
 • of u voldoet aan de hierboven gestelde inkomensgrenzen (zie de rubriek "Wie heeft er recht op?"); uw inkomensgegevens en die van de leden van uw huishouden zullen via elektronische weg rechtstreeks bij de FOD Financiën opgevraagd worden. Het OCMW kan u contacteren wanneer aanvullende inlichtingen nodig zijn.

Het OCMW zal u volgende documenten vragen:

 • In ieder geval een kopie van de leveringsfactuur of -bon. Indien u in een gebouw met meerdere appartementen woont, vraagt u aan de eigenaar of beheerder van het gebouw een kopie van de factuur en een attest met vermelding van het aantal appartementen waarop de factuur betrekking heeft.
   
 • Indien u behoort tot categorie 1 :
   
  • uw identiteitskaart,
  • op vraag van het OCMW, het bewijs van het gezinsinkomen (het meest recente aanslagbiljet, de meest recente loonfiche, het meest recente attest van een ontvangen sociale uitkering, …).
    
 • Indien u behoort tot categorie 2 :
   
  • uw identiteitskaart,
  • op vraag van het OCMW, het bewijs van het gezinsinkomen (het meest recente aanslagbiljet, de meest recente loonfiche, het meest recente attest van een ontvangen sociale uitkering, …).
    
 • Indien u behoort tot categorie 3 :
   
  • uw identiteitskaart,
  • de beslissing van toelaatbaarheid van de collectieve schuldenregeling of een attest van de persoon die de schuldbemiddeling verricht.
     
 
Copyright © 2005 - 2016 PRP / Public Relations Partners
Updated : 14-10-2016 - Webdesign: AnySite
pagina afdrukken