Ga naar hoofdinhoud
Zoeken

Disclaimer

De informatie op deze site wordt uitsluitend verschaft voor algemene informatieve doeleinden. Het Sociaal Verwarmingsfonds heeft de beste inspanningen geleverd om op deze site up-to-date informatie te verschaffen. Het Sociaal Verwarmingsfonds garandeert noch dat die informatie adequaat, juist en volledig is, noch dat de site volledig zal zijn. De inhoud van de site kan te allen tijde zonder aankondiging of kennisgeving worden aangepast of gewijzigd. Het Sociaal Verwarmingsfonds zal in geen geval aansprakelijk kunnen gesteld worden als gevolg van het gebruik van de informatie verschaft op deze site of als gevolg van het gebrek van een specifieke informatie op de site.

Door zich toegang te verschaffen tot de website van het Sociaal Verwarmingsfonds verklaart de internetgebruiker dat hij kennis heeft genomen van de informatie hieronder en geeft hij aan de vzw Sociaal Verwarmingsfonds de toelating om de door hem meegedeelde persoonlijke gegevens te verwerken zoals hieronder bepaald, uiteraard enkel in het kader van het Sociaal Verwarmingsfonds.

De vzw Sociaal Verwarmingsfonds eerbiedigt de privacy van de internetgebruikers overeenkomstig de geldende wetgeving.

De verantwoordelijke voor de verwerking van uw persoonsgegevens is vzw Sociaal Verwarmingsfonds met zetel in de Leon Lepagestraat 4 in 1000 Brussel, vertegenwoordigd door de DPO (info@verwarmingsfonds.be).

De persoonsgegevens van de internetgebruiker die via de website van de vzw Sociaal Verwarmingsfonds worden verzameld, worden enkel door de vzw sociaal verwarmingsfonds verwerkt voor het toezenden van informatie over de vzw Sociaal Verwarmingsfonds. Deze gegevens mogen niet worden meegedeeld aan derden.

De internetgebruiker laat de verwerking van de gegevens toe in overeenstemming met artikel 6 van de wet van 8 december 1992 met betrekking tot de bescherming van de persoonlijke levenssfeer alsook de GDPR (General Data Protection Regulation). De categorieën van personen die toegang hebben tot deze gegevens zijn de personeelsleden van de vzw Sociaal Verwarmingsfonds.

De internetgebruiker heeft recht van toegang tot de gegevens die op hem betrekking hebben en die door de vzw Sociaal Verwarmingsfonds worden verwerkt en kan, desgevallend, onjuiste gegevens doen verbeteren evenals de onwettig verwerkte gegevens doen schrappen. De internetgebruiker kan zich op elk ogenblik, gratis en op eenvoudig verzoek, verzetten tegen de verwerking van gegevens die op hem betrekking hebben.

De persoonsgegevens van de internetgebruiker worden door de vzw Sociaal Verwarmingsfonds strikt vertrouwelijk verwerkt.

Heb je een vraag?

Aarzel niet om ons te contacteren.
Contacteer ons
zz